Gode Penge

Gode investeringer med Gode Penge

125.000 kr.

Projektet “Gode investeringer med Gode Penge” har visioner om at skabe en verden, hvor flere grønne idéer kan få adgang til finansiering. Gode Penge ønsker at fremme et investeringsmiljø, der ikke kun fokuserer på økonomisk gevinst, men også på samfundsgavnlige investeringer med en global effekt på lang sigt. Projektet sigter mod at sænke forventningerne til fremtidige private afkast for at tiltrække mere kapital til langsigtede bæredygtige investeringer med høj samfundsmæssig værdi.

Visionen for projektet inkluderer en oplysningskampagne om investeringer, der fremmer en social, økologisk og økonomisk bæredygtig fremtid. Ved at skabe et paradigmeskift ønsker de at vise, at investeringer kan være en kraft til forandring og bæredygtighed snarere end blot et middel til økonomisk gevinst. Dette gøres gennem oplysning og mobilisering af voksne i Danmark, med inddragelse af netværksgrupper, NGO’er og investeringscases for at illustrere, hvordan ændringer i investeringsvaner kan føre til positive forandringer.

Projektet er bæredygtigt på flere niveauer. Økonomisk fremmer det bæredygtighed ved at udfordre det traditionelle investeringsnarrativ og ved at oplyse investorer om mulighederne for langsigtede globale fordele. Projektet adresserer også den økologiske ansvarlighed ved at fokusere på investeringer, der opererer inden for planetens grænser. Endelig har det en demokratiserende effekt ved at give investorer viden og selvtillid til at træffe informerede beslutninger, hvilket bidrager til en mere ligelig fordeling af økonomisk magt og ansvar.

Projektet arbejder med flere FN verdensmål, herunder mål 13 om klimaindsats, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, og mål 17 om partnerskaber for handling. De fokuserer især på delmål under disse mål, der involverer uddannelse, oplysning og samarbejde for at fremme bæredygtig udvikling.

Gode Penges projekt skaber værdi ved at inspirere og informere investorer om fornuften i at investere bæredygtigt, hvilket fører til færre CO2-udledninger, større økonomisk retfærdighed og bedre vilkår for nutiden og fremtiden.

Projektet vil afholde workshops, udvikle undervisningsmateriale og oprette en hjemmeside for at nå målene. Resultaterne vil måles ved antallet af afholdte workshops og antallet af deltagere, med en opfølgning på langsigtede effekter af deltagerne. Tilskuddet fra Folkesparekassens Fond er afgørende for projektets gennemførelse og vil hjælpe med at opnå medfinansiering fra andre kilder.

Kort om Gode Penge

Gode Penge er en almennyttig forening, der stræber efter at gøre økonomidebatten i Danmark mere tilgængelig for især unge og udsatte faggrupper. Foreningen fokuserer på finanssektorens utilgængelige sprog, der fører til utilstrækkelig oplysning om økonomi og finansverdens virke i befolkningen.

Foreningen arbejder i udgangspunkt med makroøkonomiske og pengepolitiske emner. Gode Penge ønsker at udvide sit fagområde ved at arbejde med almindelige menneskers investeringsbeslutninger herunder betydningen for klima, samfundsøkonomi og global ulighed.