Fundats

FUNDATS

For Folkesparekassens Fond

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Fondens navn er Folkesparekassens Fond. Fondens binavn er Folkesparekassens og Middelfart Sparekasses Fond.

1.2 Fonden er stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse, som gennemføres ved overdragelse af samtlige Folke­sparekassens aktiviteter med tilhørende aktiver og forpligtelser til Middelfart Sparekasse og samtidig omdannelse af Folkesparekassen til en ikke-erhvervsdri­vende fond.

1.3 Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Fondens formål er at er fremme en bæredygtig balance mellem natur, menne­sker og økonomi.

2.2 Fonden skal støtte almennyttige og almenvelgørende formål, som kan være nyt­tige og velgørende for samfundet på lang sigt.

3. STAMKAPITAL

3.1 Fondens stamkapital udgør kr. 60.000.000, som er anbragt i garantbeviser i Mid­delfart Sparekasse, som er indskudt i fonden i forbindelse med sammenlægnin­gen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse.

3.2 Herudover er der i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse indskudt kr. 10.747.000 i fonden, som skal være uddelingsaktiver, og hvoraf kr. 5.000.000 ved fondens stiftelse er anbragt i garantbe­viser i Middelfart Sparekasse, mens et beløb stort kr. 5.747.000 er indbetalt kon­tant.

4. KAPITALANBRINGELSE

4.1 Fondens stamkapital og en andel af uddelingsaktiverne svarende til et beløb stort kr.5.000.000 er ved fondens stiftelse anbragt i garantbeviser i Middelfart Sparekasse. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at nedbringe beholdningen af garantbeviser således, at fondens garantbeviser kan indløses med kr. 10 mio. efter 5 år, med kr. 15 mio. efter 10 år, og op til kr. 15 mio. efter 15 år, således at Fonden efter 15 år har kr. 30 mio. bundet i garantkapital. Indløsning af ga­rantkapital efter 5, 10 og 15 år kan ske med virkning fra og med henholdsvis pr. 1. oktober i hvert af årene 2026, 2031 og 2036.

4.2 Midler der tilfalder fonden i forbindelse med fondens indløsning af garantbevi­ser, anbringes i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. Fon­dens bestyrelse skal i forbindelse med anbringelse af fondens øvrige aktiver i videst muligt omfang tilgodese miljømæssige og sociale formål, samt hensynet til bæredygtighed.

4.3 Afkast af fondens aktiver skal uddeles og anvendes i overensstemmelse med punkt 6.

5. BESTYRELSE

5.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

5.2 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges ved selvsupplering, idet For­eningen JAK Danmark dog har ret til at udpege et medlem.

5.3 Medlemmer af foreningens bestyrelse vælges eller udpeges på baggrund af de­res personlige egenskaber og kompetencer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved sammensætning af bestyrelsen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed. Det skal til­stræbes, at mindst to medlemmer er bosat i Midt- og Østjylland og at mindst et medlem er bosat på Fyn, således at de lokalområder, hvor Folkesparekassen har haft sit virke, er repræsenteret i bestyrelsen.

5.4 Bestyrelsens medlemmer udpeges for en funktionsperiode på 4 år. Genudpeg­ning kan finde sted, dog maksimalt 1 gang.

5.5 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen med udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.

5.6 Ved omdannelsen udpeges 4-5 medlemmer af det sidste repræsentantskab i Folkesparekassen blandt dettes medlemmer. Op til 2 medlemmer udpeges for en funktionsperiode på 3 år, og op til 3 medlemmer udpeges for en funktions­periode på 4 år. Et medlem udpeges af Foreningen JAK Danmark for en funkti­onsperiode på 3 år.

5.7 Bestyrelsen vælger blandt sig en formand, hvis stemme er afgørende i alle spørgsmål i tilfælde af stemmelighed.

5.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.

5.9 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i besty­relsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

5.10 Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sæd­vanligt efter hvervets art, ansvar og arbejdets omfang.

6. ANVENDELSE AF OVERSKUD MV.

6.1 Den frie kapital, som på omdannelsestidspunktet udgør kr. 10. 747.000, kan ud­deles og anvendes til driftsomkostninger over et eller flere år efter bestyrelsens nærmere skøn. Heraf skal et beløb stort kr. 5.747.000 anvendes indenfor de før­ste 5 år fra stiftelsen af fonden.

6.2 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til god regnskabsskik med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til god regn­skabsskik og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

(a) Støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, der fremmer en bedre balance mellem natur, mennesker og økonomi.

(b) Ydelse af lån til lav eller ingen rente. Ud over formålsbestemmelserne skal anden gældende lovgivning i relation til udlånsvirksomhed iagttages.

6.3 Der kan kun ydes støtte til projekter i Danmark. Der kan ikke ydes støtte til ak­tiviteter eller aktiviteter og projekter, der kan henføres til religiøse og politiske formål. Der ydes kun undtagelsesvist støtte til enkeltpersoner.

6.4 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde over­føres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår, jf. dog punkt 6.1.

7. TEGNINGSRET

7.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

8. REGNSKAB

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Fondens årsregnskab skal aflægges i overensstemmelse med lovgivningens reg­ler og revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af besty­relsen. Genvalg kan finde sted.

9. OPLØSNING

9.1 I en situation, hvor der ikke længere er krav til anbringelse af fondens aktiver i garantkapital, og hvor der samtidig ikke er en forrentning af grundkapitalen, kan bestyrelsen træffe beslutning om opløsning af fonden. Vedtagelse af en beslut­ning om opløsning kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden. Såfremt der er midler til rådighed ved fondens ophør, skal bestyrelsen uddele disse i overensstem­melse med det i punkt 2.1 anførte formål.

10. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

10.1 Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden.

Som vedtaget af repræsentantskabet i Folkesparekassen den 23. august 2021.